Svamp

Allmänna villkor

Allmänt

Läs dessa allmänna villkor noga innan du beställer några produkter från BjörnMat International AB. Du bör vara införstådd med att genom att beställa någon av våra produkter, accepterar du dessa allmänna villkor. Genom att placera en order hos BjörnMat International AB, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller att du har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss ) och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som lagts eller kommer att läggas hos BjörnMat International AB avseende försäljning och distribution av produkter. Inga av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av allmänna villkor ska vara bindande utan att ha avtalats och skriftligen undertecknats av BjörnMat International AB.

 

Force majeure

Händelser utanför BjörnMat International AB kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att BjörnMat International AB frigörs från BjörnMat International AB förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

 

Betalning

Alla varor förblir BjörnMat International AB egendom till dess full betalning sker. Priset som gäller är priset vid den tidpunkt då du gör din beställning. Alla priser anges inklusive moms. Eventuella fraktkostnader och andra avgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från BjörnMat International AB. Alla transaktioner som genomförs genom BjörnMat International AB hanteras och genomförs genom tredje parts dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs bestämmelser och allmänna villkor för den gatewaybetalning som du valt för transaktionen, då de är ansvariga för gjorda transaktioner.

 

Cookies

BjörnMat International AB använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator. Cookies består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator. Den första typen av cookie som vanligen används är ”session cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifierarsträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda BjörnMat International AB utan bekymmer behöver du ha cookies aktiverat. Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfilerna kan raderas. På BjörnMat International AB använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

 

Ytterligare information

BjörnMat International AB förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har BjörnMat International AB rätt att häva köpet, annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. BjörnMat International AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

BjörnMat International AB reserverar sig för slutförsäljning samt för de eventuella prisfel som kan uppstå. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad. Detta beror då på felaktigt lagersaldo. Det skickas då ett mail till dig inom 1-3 dagar. Kontakta oss om du vill annullera din restnotering eller om du har frågor kring leveranstider etc.

Alla förfrågningar:

Mail: info@bjornmat.se

Tel: 0563-540 270

Webshop

Integritetspolicy

 

Allmänt

BjörnMat International AB, förkortas härefter BMI, är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa sätt.

Policyn gäller i alla sammanhang; när du besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster där, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på annat sätt t ex via e-post. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon, post eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

BMI är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

BMI får i första hand in företags-/personuppgifter direkt från dig. Exempel på uppgifter som vi samlar in är företags-/personnamn, organisations-/personnummer, kontaktvägar såsom mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Kontonummer eller andra vägar för transaktioner är annat exempel. BMI kan komma att med hjälp av organisations-/personnummer uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register.

Om vi får in dina uppgifter från andra så berättar vi för dig varför vi fått dem. Det gör vi vid första kontakten med dig.

BMI registrerar företags-/personuppgifter i samband med:

 • när du beställer varor/tjänster som erbjuds via våra olika kanaler
 • om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media.

 

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål)

BMI behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

 

1. Varu-/tjänstebeställning

 • för att kunna registrera dig som kund och ta emot beställningar av varor/tjänster
 • för att fullgöra beställningar av varor/tjänster via någon av de kanaler som vi erbjuder
 • möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.

 

2. Marknadsföring och förmedling av information

 • uppgifter om beställning av varor/tjänster lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • för att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar
 • för systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra kunder
 • för att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i våra sociala medier och i andra kanaler, utveckla, leverera och förbättra våra produkter/tjänster
 • personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • för att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon då du har en aktiv relation med oss
 • för att kontakta dig via SMS, e-post, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller varor/tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig (observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring)
 • för att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade varor/tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för vara/tjänst, tittat på och visat intresse för
 • för att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats, plattformar etc genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt göra dem mer användbara
 • för att skicka viktiga meddelanden, som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

 

3. Administrationhär avser vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet, de är nödvändiga ur effektivitets- och /eller tekniskt hänseende och är ganska självklara. Det innefattar bl a att vi använder dina personuppgifter i följande fall

 • när du e-postat någon av våra anställda eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätta kontakten med dig, detsamma gäller när vi mejlat dig
 • när du ringer någon av våra anställda eller till vår växel används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig
 • när du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav
 • om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande
 • om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig
 • när du är anställd hos oss används dina uppgifter för personal- och löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet
 • i vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer företags- och personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter
 • i vår verksamhetsuppföljning förekommer företags- och personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna ge dig bra service samt bedriva och utveckla vår verksamhet allt på ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå största möjliga resultat. Det kan vara fråga om distribution, betalservice, analys eller andra tjänster. Vid all hantering av företags-/personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Om cookies

När du använder vår webbplats samlas uppgifter in via t ex cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks i syfte att erbjuda bättre service och support.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att BMI registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem samt behandlar de angivna företags- /personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

 • uppfyllande av avtal – det som t ex faktiskt krävs för att köpa något
 • rättslig förpliktelse – t ex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller sköta vår bokföring
 • berättigat intresse – när det anses OK att använda dina uppgifter i vår strävan att ge bättre service
 • samtycket – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder.

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss, se ”Kontakta oss” på vår hemsida www.bjornmat.se.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. BMI kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss samt en tid därefter beroende på ändamål. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. BMI kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss, se ”Kontakta oss” på vår hemsida www.bjornmat.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära utdrag från BMI. Det är också möjligt att få en kopia på uppgifterna så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom BMI saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi heller inte för dess innehåll. BMI ansvarar inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-18.

Tillagd i varukorgen